فروشگاه زنجیره ای هفت شعبه هفت تیر (تهران) به مساحت 400 متر توسط گروه عالی صنعت تجهیز گردید.کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.