فروشگاه زنجیره ای تیرازیس شعبه سجادیه: فروشگاه زنجیره ای تیرازیس شعبه سجادیه به مساحت 700متر واقع در بلوار امیر کبیر شیراز توسط گروه عالی صنعت تجهیز گردید. کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.