فروشگاه زنجیره ای کامبای به مساحت 250 متر توسط کار مجرب شرکت عالی صنعت طراحی و تجهیز گردید . کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.