در طراحی قفسه های فروشگاه هنگام محاسبه ی وزن کالاهایی که بر روی هر قفسه قرار میدهید، وزن کالاهای تکی و کالاهای جمعی را در نظر بگیرید. بطور مثال، یک قوطی کنسرو، وزنی ندارد اما در مورد تعداد۱۰۰ قوطی کنسرو بر روی یک قفسه باید محاسبات دقیقی انجام بدهید. اگر وزن کالاهایی که روی قفسه ها قرار خواهید داد زیاد است، از قفسه بندی فولادی یا چوبی استفاده کنید که هم کوتاه تر هستند و هم قطعات پشتیبان و نگهدارنده در آنها به تعداد زیاد بکار رفته است.

برای کالاهای خاصی که بر روی قفسه هایتان قرار خواهید داد نیز دقت داشته باشید. برای مثال، ایده ی خوبی نیست که کالاهایی را که لبه تیز یا بُرنده دارند بهتر است بطور مستقیم بر روی قفسه های چوبی قرار نگیرند، چون ممکن است باعث ایجاد خراشیدگی و صدمه به سطح پرداخت شده ی این قفسه ها شود. باید از قبل فکر این مسائل را بکنید. دقت در ابتدای شروع به کار، میتواند از وارد شدن بسیاری از خسارت ها به قفسه های فروشگاه تان و صرف هزینه های ناخواسته جلوگیری کند.
با هماهنگ کردن ویترین و قفسه های فروشگاه تان با کالاهایی که عرضه میکنید، در واقع یک سیستم پیام رسانی و ارتباط با مشتری دائمی و یکپارچه در سرتاسر فروشگاه تان برقرار میکنید.