قفسه بندی ریلی متشکل از واحد های مستقل، در ابعاد متناسب با محیط شما، طراحی و تولید می گردد. با حرکت آسان و جابجایی واحد ها روی ریلها و حذف راهرو های زائد سنتی ، ظرفیت انبار شما بین 2 تا 3 برابر افزایش می یابد.

کانال تلگراماینستاگرام